ÖLÇME & DEĞERLENDİRME SİSTEMİ


Eğitim-öğretim, öğrenciye aktarılması gereken bilgi ve becerilerin belli bir program dahilinde ne düzeyde kazandırıldığının ölçülüp değerlendirildiği; ölçme sonucunda varsa iyileştirmelerin yapıldığı planlı bir süreç yönetimi eğitim öğretimin başarısında önemli bir yere sahiptir.

ÖLÇME

Belirli bir dönemde ulaşılması beklenen hedeflere ulaşma düzeylerini belirlemeye ve uyguladığımız programların etkililiğini görme, kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinin yeterliliğini değerlendirmeye yardımcı olur.

DERSE KATILIM, DERS İÇİ PERFORMANS

Öğrencinin; öğretim etkinliklerine aktif katılımı, soru sorma, alıştırma yapma, çalışma kâğıtlarını doldurma, görüşleriyle tartışmalara katılma, sorumluluk alma, verilen görevi isteyerek zamanında yapma ve benzeri çalışmalarla katkıda bulunması dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler bütünüdür. Ölçme sistemimizde; ön ölçüm, süreç ve sonuç ölçümü yapılarak, öğretme ve öğrenme süreci sonucunda öğrencide oluşması beklenen davranışların gerçekleşip gerçekleşmediği saptanır.

DEĞERLENDİRME

Ölçme sonucunda elde edilen verilerin yorumlanması ve alınacak önlemlerin planlamasıdır. Bunun için değerlendirmeler, öğrencilerin öğrenimini geliştirecek şekilde planlanmaktadır. Değerlendirmenin başarısı için zamanında, doğrudan ölçütleri önceden belirlenen ve bilinen geri bildirimlerle yapılması gerekir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yalnızca kazanımların/bilginin değil; öğrencinin/öğrencilerin anlama-kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme düzeyinde edindikleri beceri ve davranışların da ölçülmesine olanak verir. Çalışmalarımızda her öğrencimiz, kendi gelişim performansı dikkate alınarak değerlendirilir. Bu noktada hem geleneksel (klasik sınavlar, test sınavları) hem de alternatif ölçme ve değerlendirme araçları (Rubrikler, kontrol listeleri, kendini, arkadaşını, grubu değerlendirme formları, süreklilik cetveli, kavram haritaları vb.) kullanılır. Okulumuz, ilk mezunlarını verdiği 2010 yılından beri öğrencilerine yaşam başarısı kazandırmayı misyon edinmiş bir eğitim kurumudur. Çocuklarımızın bu amaca ulaşmasında TEOG  sınavının öğrencilerin hayatının önemli kilometre taşları olduğu gerçeğinin bilinciyle hareket etmekteyiz. Bu amaçla okulumuzda yürütülen çalışmalar, yeni “Ortaöğretime Geçiş Sistemi” doğrultusunda öğrencilerimizin sınav ve okul başarısını artırmaya yönelik planlanmaktadır. Hedef  Kolejinde sınavlara yönelik her türlü çalışma Sınav Koordinatörlüğü tarafından yürütülür.

KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI VE DEĞERLENDİRME STRATEJİLERİ

  • Ön İzleme Sınavları
  • Puanla Değerlendirilen Ders Sınavları
  • Kazanım Değerlendirme ve TEOG Sınav Denemeleri
  • Projeler
  • Derse ve etkinliklere katılım
  • Ürün Dosyası /Portfolyo (ilk Okul)
  • Ara Karne – Gelişim Raporu (İlk Okul)

Okulumuz, ilk mezunlarını verdiği 2010 yılından beri öğrencilerine yaşam başarısı kazandırmayı misyon edinmiş bir eğitim kurumudur. Çocuklarımızın bu amaca ulaşmasında TEOG sınavının öğrencilerin hayatının önemli kilometre taşları olduğu gerçeğinin bilinciyle hareket etmekteyiz. Bu amaçla okulumuzda yürütülen çalışmalar, yeni “Ortaöğretime Geçiş Sistemi” doğrultusunda öğrencilerimizin sınav ve okul başarısını artırmaya yönelik planlanmaktadır.