Son yüzyılda çok hızlı gelişen teknoloji bilginin üretimi, dağıtımı, kullanımı, saklanması ve yeniden üretilmesine ilişkin bilinen tüm kavramlar değişmesine neden oldu. Çığ gibi büyüyen bilgi ve bilginin hızlı dağılımı, bilgi biriktiren insan modelini artık kabul edilemez hale getirmiştir. Yeni dünya, bu gelişmeleri anlayıp kullanabilecek ve bu bilgi birikimine ulaşıp onu değerlendirebilecek bireylere ihtiyaç duymaktadır. Bunun sonucunda da eğitim sistemleri bu hızlı değişime ayak uyduran bireyler yetiştirmek için kendini yenileme ve farklılaşma ihtiyacı duymaktadırlar. Hedef Koleji, eğitimin kalitesini sürekli artırmaya yönelik bir hedef belirlemiş bir eğitim kurumu olarak, eğitim -bilim alanında dünyadaki tüm gelişmeleri izler değerlendirir. Bunun sonucunda uyguladığı eğitim modelini farklılaştırma ve gelişmelere adapte etme yoluyla zenginleştirir. Hedef Koleji “Her çocuk ayrı bir dünyadır.” ilkesini benimsemiş bir eğitim kurumudur.

Bu anlayış, öğretim modellerinde de farklı öğrenci ihtiyaçlarına hitap eden çeşitliliğe gitmeyi gerektirmiştir. Öğrencilerin küçük yaş grubunda soyut algılarının henüz gelişmediği ve öğrenmelerinin ancak bilgiyi somut olarak görebildikleri, deneyip, anlamlı hale getirdikten sonra öğrenebildikleri bilinen bir gerçektir. Artık çağımızda okul süreçlerinde ‘öğretme’ kavramı yerine ‘öğrenme’ kavramı merkeze konmuştur. Öğrencilerimizin sadece okulda ve sınırlı bir süre değil, hayat boyu öğrenen bireyler olması hedeflenmektedir. Bu durumda da öğrencilere; kendi başlarına planlı ve programlı öğrenmeyi gerçekleştirebilecekleri beceriler kazandırmak, hızla değişen dünyaya uyum sağlamaları ve sürekli güncellenen bilgiyi yakalamaları için donanımlı olmalarını sağlayacak yöntemler sunmak, okulların esas görevi haline gelmiştir.

Hedef Koleji okul öncesinden başlayarak bu bakış açısıyla farklı öğretim modellerinden yararlanılarak programlar hazırlanmıştır

 

 • Tam Öğrenme Modeli,
 • Etkin(Aktif) Öğrenme Modeli,
 • Anlamaya Dayalı Öğrenme Modeli,
 • Proje Temelli Öğrenme Modeli,
 • İşbirlikli Öğrenme Modeli,Bu modeller uygulanırken süreçte öğretmenlerimize rehberlik eden eğitim ilkeleri şunlardır:
 •    Öğrenciye Görelik
  Öğretimde, öğrencinin temel alınmasını ifade eder. Yani öğrencinin beklentileri, ilgileri, ihtiyaçları, hazır bulunuşluk düzeyleri, öğrenme hızları temel alınır.
 •    Bilinenden Bilinmeyene
  Öğrencilerin yeni öğrendikleri ile öğrenecekleri arasında ilişki kurabilmesi.
 •    Somuttan Soyuta
  Somut kavramların öğrenilmesi soyut olanlardan daha kolaydır.
 •    Yakından Uzağa
  Öğretim yer, yaşantı, zaman bakımından yakından uzağa doğru olmalıdır.
 •    Kolaydan Zora
  Öğrenilecek konuların kolaydan zora doğru sıralanması öğrenmeyi kolaylaştırır.
 •    Açıklık
  Öğretilenlerin açık, seçik, anlaşılır olması öğrenmeyi kolaylaştırır.
 •    Yaşama Yakınlık
  İhtiyaç duyulan, yararlı, kullanışlı bilgilerin öğretilmesi.
 •    Yaparak Yaşayarak Öğrenme
  Öğrenme, bireyin yaşantıları yolu ile gerçekleşir. Bu nedenle öğrencilerin öğretim sürecine bizzat katılmaları, zihinsel olarak aktif olmaları istenir.Öğrencileri test etmek amacıyla; açık uçlu sınavlardan, test sınavları, performansa dayalı sınavlar, projelerden, kişisel gelişim dosyalarından(ilkokulda) yararlanılmaktadır.
 • Sonuçlar kadar, öğrencinin yaşadığı öğrenme süreci de değerlendirilir.
 • Grup çalışması değerlendirilir.
 • Öğrenciler ve öğretmen ölçme-değerlendirme ölçütlerini birlikte belirlerler.
 • Öğrencilerin ortaya koydukları her türlü ürün (ödev, proje, rapor) ve sınıf içi durumları değerlendirilir.
 • Akademik ve bilimsel beceriler, performansa dayalı ölçme değerlendirme ile değerlendirilir.